Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal groepen. Eén keer in de maand komt de leerlingenraad bij elkaar. De raad bespreekt dan met de directeur/teamleider onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. De leerlingen denken mee. Het is belangrijk te erkennen dat elke generatie zijn eigen wereldbeeld heeft. Ook onze jongeren. We willen ze betrekken bij het onderwijs van de toekomst.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer u daar als ouder behoefte aan heeft. Of als de docent het nodig vindt.

Samen weten we meer

Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Goede afstemming tussen wat u thuis van uw kind ziet en wat wij op school zien en aanbieden, draagt bij aan het welzijn van uw kind. We vinden het daarom belangrijk om regelmatig contact te hebben. We zijn er immers samen voor onze jongeren.

Zo blijft u op de hoogte

  • Via ons oudercommunicatiemiddel Social Schools.
  • Via startgesprekken met alle leerlingen en ouders vlak na de zomervakantie.
  • Gesprekken met de leerlingen over hun rapport in januari en in juli. Ook de ouders zijn welkom bij dit gesprek.
  • Via perspectiefgesprekken. We spreken regelmatig met leerlingen en ouders over stage en het vervolg na school.
  • Via de nieuwsbrief. Elke maand vertellen we over zinvolle en leuke activiteiten op school.
  • Via ouderavonden. Op algemene ouderavonden informeren we leerlingen en ouders over de actuele ontwikkelingen binnen de school. Tijdens de themaouderavonden bespreken we onderwerpen die bij veel leerlingen en ouders leven. De data van de ouderavonden vindt u in de nieuwsbrief, op onze website en op Social Schools.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid. In het vso mogen leerlingen van 13 jaar en ouder ook meepraten in de mr.

De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in gespecialiseerd onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr.